Archive – Past Sponsors

2022 SPONSORS

FFASN

GOLD SPONSOR

Chevron Matching Employee Funds
Jennifer Golden and Gus Golden
Involve Foundation Inc.
Jy-Tau Lin and Lynn Chou
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Liza Lau

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Amazonsmile
David Tong
Harry Yuen

APPRECIATION

Lu Chien Chou
Van Anh Chu
Kroger
Angie Liang
Luh Liang

2021 SPONSORS

FFASN

GOLD SPONSOR

Chevron Matching Employee Funds
Jennifer Golden and Gus Golden
Jy-Tau Lin and Lynn Chou
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Chaur Nan Yeh and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

American Online Giving Foundation
Oren Freiberg

BRONZE SPONSOR

AmazonSmile
Harry Yuen

APPRECIATION

Chih-Chang Fu
Lorna Hawthorne
Kroger
Art Laisatrukli
Angie Liang
Luh Liang

2020 SPONSORS

FFASN

GOLD SPONSOR

Chevron Matching Employee Funds
Involve Foundation Inc.
Jy-Tau Lin and Lynn L Chou
Lei-Lei Liu and Miin Liang

SILVER SPONSOR

American Online Giving Foundation
Jennifer Golden

BRONZE SPONSOR

AmazonSmile
Ri Fu Chen
Harry Yuen

APPRECIATION

Chih-Chang Fu
Lorna Hawthorne
Kroger Community Rewards
Angie Liang
Luh Liang
Guichang Lin
PayPal Giving Fund

2019 SPONSORS

FFASN

GOLD SPONSOR

Chevron Matching Employee Funds
Jennifer Golden Gus Golden
Involve Foundation Inc.
Jy-Tau Lin Lynn L Chou
Lei-Lei Liu Miin Liang
Marianne Tiutan and Vicky Juan
Chaur Nan Yeh and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

Eric Lu

BRONZE SPONSOR

AmazonSmile
Chih-Chang Fu
Linda Ho
Shiu Fong Lan
Gene Lim Lau
David Tong
Harry Yuen

APPRECIATION

Siobhan Aalders
Will Bottinick
Bright Funds Foundation
Carlton Chen
Ri Fu Chen
HuiHsin Cheng
Shinben Cheng
Kara Coggin
Chi N. Collier
Alec Drozdowski
Justin Fang
Manish Gupta
Jennifer Gusikoff
Lorna Hawthorne
Kristan Hoffman

Mengfei Huang
LePhuong Huynh
James Jiang
Rebecca Kao
Pujan Kasaju
Rachelle Kraus
Kroger Community Rewards
Gwendolyn LaFantasie
Anna Lamut
Seo-Che Leung
Luh Liang
Guichang Lin
Apurva Pawashe Luty
Kimberly Miller

Jacqueline Ostrov
Ruben Ramírez
Liz Rich
Christine Romano
Johanna Silfa
Kristen Stippich
Morgan Tu
Rachel Tu
Jenny Verbitsky
Julie Len Voeller
Erica Weiss
Ericka Wong
Choo Saik Yeoh
Zhigao Zhao

2018 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Jy-Tau Lin and Lynn L Chou
Nai-Wu Lin and Chia Lin
Chevron Matching Employee Funds

GOLD SPONSOR

Involve Foundation Inc.
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Chaur Nan Yeh and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

Jennifer Golden
Shiu Fong Lan
Ty Simon
Kalon Usher

BRONZE SPONSOR

AmazonSmile
Chih-Chang Fu
Gene Lim Lau
Angie Liang
Shutterstock
Microsoft
Harry Yuen

APPRECIATION

Ri Fu Chen
Wen-Kai Chen
Chi N. Collier
LePhuong Huynh
Kroger Community Rewards
Guichang Lin
Ying Lock Lum
Iris Wei
Choo Saik Yeoh
Zhigao Zhao

2017 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Chevron Matching Employee Funds
Jy-Tau Lin and Lynn L Chou

GOLD SPONSOR

American First National Bank
E & M Foundation Inc
Lei-Lei Liu and Miin Liang
David Tong and Jing Liu
Chaur Nan Yeh and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

GOLDEN BANK
Harry Yuen

BRONZE SPONSOR

Tung Shan Hwang
Gene Lim Lau
Luh Liang
Microsoft
Southwestern National Bank
Margaret Yu

APPRECIATION

AmazonSmile
Beige Chen
Carlton Chen
Eve Chen
Ri Fu Chen
Wen-Kai Chen
Xiaoyue Chen
Jenny Cheng
Shinben Cheng
Chi N. Collier
Hong Nam Forloine
Jengkun Gu
Sylvia Hom
Ying Heh Hsu
LePhuong Huynh

Shirley Kao
Kroger Community Rewards
Kuan-Shaur Lei
Seo-Che Leung
Angie Liang
Guichang Lin
Lei Liu
Ying Lock Lum
Y. U. Rong
Shutterstock
Ping-Shen Song
Yan Wang
Choo Saik Yeoh
Gengsheng Yu
Zhigao Zhao

2016 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Involve Foundation Inc.
Jy-Tau Lin and Lynn L Chou

GOLD SPONSOR

Percy C and Linda Deng
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Chaur Nan Yeh and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

E & M Foundation Inc

BRONZE SPONSOR

GDF Suez Energy North America, Inc.
Helen Hu
Carol Li
Luh Liang
Choo Saik Yeoh
Harry Yuen

APPRECIATION

AmazonSmile
American First National Bank
Ri Fu Chen
Xiaoyue Chen
Chi N. Collier
Ellen B Goudeau
Ying Heh Hsu
LePhuong Huynh
Gene Lim Lau
Angie Liang
Guichang Lin
Jennifer Lin
Ying Lock Lum
Zhigao Zhao

2015 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

USA Sports Inc

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Chaur Nan and Nancy Yeh

SILVER SPONSOR

E & M Foundation Inc
Microsoft
Oren Freiberg
Jing Liu

BRONZE SPONSOR

Linda Deng
Choo Saik Yeoh
Yan Wang

APPRECIATION

American First National Bank
AmazonSmile
Sabrina Chang
Ri Fu Chen
Xiaoyue Chen
Kroger Community Rewards
Seo-Che Leung
Angie Liang
Guichang Lin
Michelle Liu
Ying Lock Lum
Paul Tanaka
Jialing Yan

2014 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Apache Deepwater LLC

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Lei-Lei Liu and Miin Liang
Chaur Nan and Nancy Yeh
Harry and Van Yuen

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Oren Freiberg
GDF Suez Energy North America, Inc.
Kroger Community Rewards
Carol Li
Southwestern National Bank

APPRECIATION

American First National Bank
AmazonSmile
Xiaoyue Chen
Jana Dahl
Ying Heh Hsu
LePhuong Huynh
Jackson H. Hwang
Tung Shan Hwang
Gene Lim Lau
Angie Liang
Guichang Lin
Michelle Liu
Ying Lock Lum
Mariano Tiutan
Chat Wing Wong

2013 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Apache Corporation

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Lei-Lei Liu and Miin Liang

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Oren Freiberg
GDF Suez Energy North America, Inc.
James Jiang
Tim Ma
Southwestern National Bank

APPRECIATION

American First National Bank
Chia-Chien Chang
Carlton Chen
Beige Chen
Jack Chen
Dennis Y Ho
Selina Hsieh
Annie Huang
LePhuong Huynh
Tung Shan Hwang
Angie Liang
Ying Lock Lum
MetroBank, N.A.
Lena Quach
Chin-Yi Tseng
Ernie Wu
Choo Saik Yeoh
Harry Yuen

2012 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Apache Corporation

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Harry and Van Yuen

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Jesse W. Chou
Angie Liang
Richard Lin
Southwestern National Bank

APPRECIATION

American First National Bank
Thomas Enz
GDF Suez Energy North America, Inc.
Dennis Y Ho
LePhuong Huynh
Tung Shan Hwang
James Jiang
Seo-Che Leung
Sophie Lin
Ying Loc Lum
Tim Ma
MetroBank, N.A.
David Tong
Akshaya Veerabhadraiah
Yan Wang
Tresa Zacharias

2011 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Apache Corporation
Michele O’Brien

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Louis and Jessica Lien
Joseph Shiao
Harry and Van Yuen

SILVER SPONSOR

American First National Bank
Jau-Nan Hong
LePhuong Huynh
Andy H. Jan
MetroBank, N.A.
Southwestern National Bank
Frank C. Sung
Ernie Wu

BRONZE SPONSOR

Carlton Chen
GDF Suez Energy North America, Inc.
Michele K. Goldberg
Mei-Yu Hsu
Amanda Huynh
James Jiang
Lih-Chung Kuo
Mike Kwan
Wayne Kwan
Bryan Lee
Jean W. Lin
David Tong
Mei H. Vee

APPRECIATION

Frank Carbonell
Wen-Kai Chen
Dei-Yuan Chuang
Linda Chung
Huyen-Sam Do
Phi Du
Thomas Enz Weiwen Feng
Oren Freiberg
Calvin Gor
Gretchen Gorman
Jing Guo
My Huynh
Yan Jin
Angela Lau
Claire Liaw
Guichang Lin
Ying Lock Lum
Xiaoxia Neufer
Binh Nguyen

Tam Nhan
Baoling Ouyang
Gwen Phan
Lena Quach
Elu Su
Wei-Joe Sun
Lin K. Teh
Mariano Tiutan
Thu An Tran
Phuong Minh Tran
Jacqueline Truong
Chin-Yi Tseng
Edward Vasquez
Dong Vuong
Chang-Chu Steve Wang
James Wong
Paris Wong
Choo Saik Yeoh
May Zeng

2010 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Mariner Energy
Fred and Kathleen Hilterman

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Louis and Jessica Lien

SILVER SPONSOR

Jim Huang
Lee-Ho Wang

BRONZE SPONSOR

Lih-Chung Kuo
David Tong

APPRECIATION

Charlie Chen
Chung-Hung Chen
Jack Chen
Shih-Nan Chou
Jengkun Gu
Ying Heh Hsu
Tim Ma
Ping-Shen Song
King Yeh Wang
Frank Williams
GDF SUEZ Energy NA
Ju-Yu Yang
Su-Hui Yang
Westheimer Recycling

2009 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

Louis and Jessica Lien
Ed Tseng

GOLD SPONSOR

Luh and Mei Liang
Lee-Ho and Sue-Huey Wang

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Shane S Y Chang
Carlton Chen
Hans Z. Chen
Jesse W. Chou
Yong Ping Fan
Tung Shan Hwang
Ya-Wen Lee
David Tong

APPRECIATION

Jenny Ko Calaway
Kwai-Kuo Chen
Michael Ming-Ying Chou
Dennis Y Ho
James Jiang
Seo-Che Leung

2008 SPONSORS

FFASN

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

Chia-Chien Chang
Carlton Chen
Cherng-Ren Chen
Charlie Chen
Emily Ho
Sam Ho
LePhuong Huynh
Luh Liang
Eric Lu
Tim Ma
Chung-Kuang Pan
Ping-Shen Song
Eric Sun
Mariano Tiutan
Chin-Yi Tseng
Kevin Wu

APPRECIATION